طرحاب پلیمر شمارا به بازدید از غرفه ای این شرکت واقع در دوازدهمین نمایشگاه ایران پلاست دعوت می نماید.

دیدار ما سالن ۷ غرفه ی ۲۰

ایران پلاست