نوارهای فراخوانی همراه دکمه

This is an Accent Color Call To Action Bar.
This is a Main Color Call To Action Bar.
This is a Grey Color Call To Action Bar.
This is a Custom Color Call To Action Bar.